Chanukah pops

$ 1.75

Milk chocolate menorah or star pop